خريد خدمات اياب و ذهاب
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
نوع مناقصه/ مزایده:
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
200000000 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
از 17 ارديبهشت تا 31 ارديبهشت 1397
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
300000 ريال
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
زمان اعلام خواهد شد. محل گشايش در نيروگاه بعثت خواهد بود