مناقصه تعمیرات اساسی برج خنک کن (قسمت چوبی) واحد 2
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
مناقصه تعمیرات اساسی برج خنک کن (قسمت چوبی) واحد 2
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
دبیرخانه شرکت
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
200/000/000
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
99/11/08
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
300000
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت