تامین خدمات نیروی انسانی بهره برداری پست برق 230 و 63 به تعداد 10نفر
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
تامین خدمات نیروی انسانی بهره برداری پست برق 230 و 63 به تعداد 10نفر
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
نیروگاه برق بعثت
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
330/000/000 ریال
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
1399/02/08
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
300/000 ریال
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
نیروگاه برق بعثت