تعمیرات اساسی بویلر واحد یک
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
تعمیرات اساسی بویلر واحد یک
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
شرکت مدیریت برق بعثت واحد دبیرخانه
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
800000000
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
98/10/15
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
300000
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
توضیحات:
مورخ 98/10/08 روز یک شنبه ساعت 9 صبح جلسه توجیهی در محل سالن جلسات شرکت برگزار می گردد.