تماس با نیروگاه

آدرس: فلکه دوم خرانه بخارایی، انتهای خیابان سلامت بخش، نیروگاه برق بعثت
کدپستی: 1618-11365
  تلفن: ۵۴۸۴۳
۵۵۰۶۴۰۱۱-۱۳
۵۵۰۶۹۷۲۷-۲۸
۵۵۰۶۴۰۱۵
     
نمابر: ۵۵۰۶۴۰۱9
ایمیل: info@besatpower.ir

نقشه نیروگاه بعثت

نمای نیروگاه بعثت روی نقشه لطفأ کلیک کنید : نیروگاه بعثت