خدمات احيا و امحاي روغن هاي آلوده به اسكارل
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
خدمات احيا و امحاي روغن هاي آلوده به اسكارل
نوع مناقصه/ مزایده:
تجديد مناقصه عمومي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
100/000/000
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
1396/10/20 به مدت ده روز
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
300/000 ريال
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
1393/11/10