خريد سوييچيگير 400 ولت
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
خريد سوييچيگير 400 ولت
نوع مناقصه/ مزایده:
فراوان خريد
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
نيروگاه بعثت 55050700 آقاي ناظمي
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
0
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
1396/10/19 تا 1396/10/19
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
0
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ده روز بعد از دريافت پيشنهادات