خري خدمات احيا چاه عميق آب
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
نوع مناقصه/ مزایده:
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
شركت مديريت توليد برق بعثت
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
1396/10/11
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
رايگان
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
اطلاع رساني خواهد شد