استعلام عایق کاری بویلر واحد 2
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
استعلام عایق کاری بویلر واحد 2
نوع مناقصه/ مزایده:
استعلام
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
جهت دریافت اسناد با شماره 55050700 تماس حاصل فرمائید
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
99/11/25
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت