تعمیرات اساسی دودکش واحد دو
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
تعمیرات اساسی دودکش واحد دو
نوع مناقصه/ مزایده:
استعلام
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
از طریق سامانه شرکت
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
99/11/12
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده: