استعلام ساخت 3 دستگاه سپریتور 4 اینچ همراه با اتودرین و فلوتری مکانیکی
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
استعلام ساخت 3 دستگاه سپریتور 4 اینچ همراه با اتودرین و فلوتری مکانیکی
نوع مناقصه/ مزایده:
استعلام
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
از طریق سامانه شرکت
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
99/09/01
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت