تامین خدمات نیروی انسانی بخش فنی پشتیبامی حراست به تعداد 84نفر
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
تامین خدمات نیروی انسانی بخش فنی پشتیبامی حراست به تعداد 84نفر
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
نیروگاه برق بعثت
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
2000000000
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
1398/12/19
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
300000 ریال
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
نیروگاه برق بعثت