خرید کلروفریک مایع
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
خرید کلروفریک مایع
نوع مناقصه/ مزایده:
استعلام
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
توضیحات:
خرید 200000 کیلو گرم کلروفریک مایع