خدمات ایاب و ذهاب پرسنل
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل
نوع مناقصه/ مزایده:
دو مرحله ای
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
نیروگاه برق بعثت
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
200/000/000 ریال
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
تا 22 خرداد 1398
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
300000 ریال
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
نیروگاه برق بعثت واقع در خزانه خ تقوی خ سلامت بخش