خرید خدمات نیروی انسانی بخش پشتیبانی فنی
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
خرید خدمات نیروی انسانی بخش پشتیبانی فنی
نوع مناقصه/ مزایده:
دو مرحله ای
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
نیروگاه برق بعثت
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
100میلیون تومان
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
تا سه شنبه 14اسفند 1397
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
300000 ریال
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
نیروگاه برق بعثت واقع در خزانه خ تقوی خ سلامت بخش