ساخت کولر کمپرسور هوای کنترل
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
ساخت کولر کمپرسور هوای کنترل
نوع مناقصه/ مزایده:
دو مرحله ای
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
نیروگاه برق بعثت
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
0
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
تا سه شنبه 23 بهمن 1397
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
0
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
0