خدمات طراحي و عمليات بهينه سازي مصرف آب در برج خنك كن نيروگاهي
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
خدمات طراحي و عمليات بهينه سازي مصرف آب در برج خنك كن نيروگاهي
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومي دو مرحله اي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
تهران. خزانه بخارايي. خ تقوي. تقاطع سلامت بخش. نيروگاه بعثت. دبيرخانه
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
5 درصد مبلغ پيشنهادي
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
1397/11/06
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
300/000 ريال
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
اطلاع رساني خواهد شد