خريد سيستم پايش آنلاين پساب نيروگاهي
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
خريد سيستم پايش آنلاين پساب نيروگاهي
نوع مناقصه/ مزایده:
فراخون عمومي دو مرحله اي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
تهران. خزانه بخارايي. خ تقوي. تقاطع سلامت بخش. نيروگاه بعثت. دبيرخانه
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
100/000/000 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
از 1397/07/08 تا 1397/07/23
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
300/000 ريال
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
اطلاع رساني خواهد شد