خريد خدمات بهداري (درمانگاهي)
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
خريد خدمات بهداري (درمانگاهي)
نوع مناقصه/ مزایده:
فراخون عمومي دو مرحله اي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
تهران. خزانه بخارايي. خ تقوي. تقاطع سلامت بخش. نيروگاه بعثت. دبيرخانه
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
200/000/000 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
از 17/07/17 تا 1397/08/01
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
300/000 ريال
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
اطلاع رساني خواهد شد