شناسايي پيمانكار بهينه سازي و كاهش مصرف آب برج هاي خنك كن نيروگاهي
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
شناسايي پيمانكار بهينه سازي و كاهش مصرف آب برج هاي خنك كن نيروگاهي
نوع مناقصه/ مزایده:
شناسايي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
تهران. خزانه بخارايي. خ تقوي. تقاطع سلامت بخش. نيروگاه بعثت. دبيرخانه
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
ندارد
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
از 13/05/1397 تا 1397/05/23
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
000
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
اطلاع رساني خواهد شد