خريد سوييچگير 400 و 2400 ولت و تابلوي برق
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
خريد سوييچگير 400 و 2400 ولت و تابلوي برق
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
تهران. خزانه بخارايي. خ تقوي. تقاطع سلامت بخش. نيروگاه بعثت. دبيرخانه
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
250/000/000 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
از تاريخ 1397/04/05 به مدت پانزده روز
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
300/000 ريال
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
اطلاع رساني خواهد شد