اعطاي اسناد مالكيت منازل سازماني شركت مديريت توليد برق بعثت (مجتمع مسكوني بعثت گل ياس)

مراسم اعطاي اسناد مالكيت منازل سازماني شركت مديريت توليد برق بعثت (مجتمع مسكوني بعثت گل ياس) با حضور مديرعامل و اعضاي هيأت مديره منازل و مالكين انجام پذيرفت. لازم به ذكر است منازل سازماني در سال 1387 برابر مقررات مربوطه واگذار گرديد كه با توجه به مالكيت زمين منازل در عهده اداره اوقاف شهر تهران، انتقال دارايي و آزادسازي اسناد تا هنگام صدور سند مالكيت به جهت اختلافات حساب في مابين هريك از شركت هاي مرتبط با موضوع در حوزه برق و اوقاف انجام شده بود كه اين مهم حسب پيگيري هاي انجام گرفته نيروگاه و شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي و مذاكرات و پيگيري هاي مستمر با آن اداره، نهايتاً منجر به صدور سند مالكيت عرصه واحدها به نام مالكين گرديد.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 19. ارديبهشت 1397