تعمير والو گاز بدون خروج واحدها با رعايت مسائل و شرايط ايمني

پرسنل شركت با تخصص خود و ساخت ابزار آلات مخصوص توانستند با رعايت مسائل ايمني، والو انتظار گاز را كه از ناحيه گلند دچار شكستگي شده بود، بدون هيچگونه جوشكاري، نصب و مانع از خروج هر سه واحد جهت تعمير والو شوند.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 19. ارديبهشت 1397