تعمير والو گاز بدون خروج واحدها با رعايت مسائل و شرايط ايمني

پیغام خطا

  • User warning: The following module is missing from the file system: entityreference. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /home/besatpower/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: entityreference_behavior_example. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /home/besatpower/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: views_ui. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /home/besatpower/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: views. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /home/besatpower/public_html/includes/bootstrap.inc).

پرسنل شركت با تخصص خود و ساخت ابزار آلات مخصوص توانستند با رعايت مسائل ايمني، والو انتظار گاز را كه از ناحيه گلند دچار شكستگي شده بود، بدون هيچگونه جوشكاري، نصب و مانع از خروج هر سه واحد جهت تعمير والو شوند.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 19. ارديبهشت 1397