انجام مميزي سيستم هاي مديريت كيفيت، زيست محيطي و ايمني و بهداشت

مميزي سيستم هاي مديريت كيفيت، زيست محيطي و ايمني و بهداشت طي روزهاي 27 و 28 فروردين ماه سال 97 در شركت مديريت توليد برق بعثت انجام شد.

اين مميزي توسط تيم سه نفره از مؤسسه SGS ايران انجام پذيرفت و حاصل اين مميزي نبود عدم انطباق جزيي و يا كلي را در پي داشته است. شايان ذكر است جلسه اختتاميه مميزي مذكور در روز سه شنبه مورخ 97/1/28 ساعت 14 در سالن جلسات شركت برگزار گرديد.

تاریخ درج خبر: 
شنبه, 1. ارديبهشت 1397