عملكرد آموزشي شركت مديريت توليد برق بعثت در شش ماهه اول سال 1396

پیغام خطا

  • User warning: The following module is missing from the file system: entityreference. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /home/besatpower/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: entityreference_behavior_example. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /home/besatpower/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: views_ui. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /home/besatpower/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: views. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /home/besatpower/public_html/includes/bootstrap.inc).

در شش ماه اول سال 1396، جمعاً تعداد 13 دوره آموزش تخصصي و مديريتي جهت 129 نفر از همكاران و به ميزان 2838 نفر ساعت دوره برگزار شده است.

اين دوره هاي آموزشي شامل موارد ذيل مي باشد: 1- اصول و مباني مديريت و سازمان 2- قانون کار و تأمين اجتماعي 3- اصول ايمني الکتريک نيروگاه 4- نرم افزار XG-SLAB&NEPLAW 5- روشهاي مديريت و کنترل انرژي در فرآيند احتراق 6- اندازه گيري عملکرد تيم مديريت انرژي 7- خوردگي تجهيزات نيروگاه 8- آتش نشاني مقدماتي 9- توسعه بالنده سازي هيأت مديره 10- مديريت جلسات هيات مديره 11- شايستگي هاي هيات مديره 12- آشنايي با قوانين سازمان بازرسي کل کشور 13- آشنايي با مديريت سايبري صنعت آب و برق

تاریخ درج خبر: 
يكشنبه, 29. بهمن 1396