بازديد شهردار منطقه 16 تهران و رييس مركز مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران و هيئت همراه از نيروگاه بعثت

شهردار منطقه 16 آقاي مهندس نصيري و رييس مركز مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران آقاي دكتر عليپور و شهردار ناحيه 3 منطقه 16 آقاي مهندس حاجي حسيني و هيئت همراه در روز يكشنبه مورخ 96/10/3 از نقاط مختلف نيروگاه بعثت و تجهيزات داخلي بازديد كردند.

ضمن استقبال گرم معاونان و مديران شركت از حضور ايشان در نيروگاه بعثت، پس از آشنايي با فرآيند و نحوه توليد برق و تجهيزات مربوطه و سيستم آنلاين پايش و آناليز دود خروجي از دودكش هاي واحدها جهت كنترل احتراق و آلاينده هاي زيست محيطي، در نشستي مشترك، نقطه نظرات خود را ارائه نموده و ايجاد همكاري هاي دوسويه را تأكيد نمودند.

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, 4. دى 1396