بازديد كاركنان شركت از نيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه

در راستاي آشنايي هرچه بيشتر پرسنل اين شركت با تجهيزات ديگر نيروگاه ها، اردوي يك روزه علمي - پژوهشي كاركنان از سد و نيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه در روز چهارشنبه مورخ 96/9/22 بعمل آمد.

تاریخ درج خبر: 
سه شنبه, 28. آذر 1396