بازديد آتش نشانان ايستگاه شماره 13 تهران از نيروگاه بعثت

طي هماهنگي بعمل آمده، پرسنل آتش نشان ايستگاه شماره 13 از تجهيزات و محوطه داخلي نيروگاه بازديد كردند.

در راستاي ارزيابي توانمندي داخلي، ضريب ايمني و سطح مشاركت سازمان آتش نشاني تهران با نيروگاه برق بعثت به عنوان يكي از صنايع مهم و حياتي مستقر در جنوب شهر تهران، هماهنگي بازديد كاركنان خدوم ايستگاه شماره 13 آتش نشاني انجام گرديد. اين بازديد در سه نوبت متوالي در تاريخ هاي 96/7/30 و 96/8/1 و 96/8/2 انجام گرديد و در هر نوبت نيروگاه ميزبان 10 نفر از كاركنان ايستگاه آتش نشاني بود. در اين بازديد، از تجهيزات اصلي نيروگاه از قبيل بويلر، مخازن سوخت، استخر هاي آب و معابر و اماكن نيروگاه بازديد به عمل آمد.

تاریخ درج خبر: 
يكشنبه, 21. آبان 1396