برگزاري ورزش صبحگاهي به مناسبت روز تربيت بدني و ورزش

به مناسبت هفته تربيت بدني و ورزش، ورزش صبحگاهي با هدف ارتقاء‌ و ترويج ورزش و با حضور همكاران شركت در زمين چمن نيروگاه برگزار گرديد.

در اين مراسم، كاركنان ضمن پياده روي، دويدن دور زمين چمن و گرم كردن عضلات، به انجام حركات كششي و ورزشي پرداختند.

تاریخ درج خبر: 
شنبه, 6. آبان 1396