بازديد كارآموزان فني و حرفه اي از واحد توليد نيروگاه

كارآموزان فني و حرفه اي از واحد توليد نيروگاه بازديد و با فرآيند توليد برق و تجهيزات آشنا شدند.

طي هماهنگي بعمل آمده، اين كارآموزان قبل از بازديد، با استقرار در كلاس آموزش، توسط مهندسين شركت و پرسنل واحد ايمني با نكات ايمني و فرآيند و نحوه توليد برق آشنا شده و سپس با رعايت نكات و تجهيزات ايمني از مجموعه توليد اين شركت بازديد بعمل آوردند.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 3. آبان 1396