برگزاري كلاس هاي آموزشي

در راستاي اجراي تقويم آموزشي و افزايش سطح دانش و معلومات همكاران، كلاس هاي آموزشي قانون كار و تأمين اجتماعي، اصول و مباني مديريت در سازمان، خوردگي تجهيزات نيروگاهي و ديناميك و ارتعاش محور با حضور همكاران در دوره هاي زماني مختلف برگزار گرديد.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 3. آبان 1396