افتتاح و بهره برداري از ساختمان جديد HSE

پیغام خطا

  • User warning: The following module is missing from the file system: entityreference. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /home/besatpower/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: entityreference_behavior_example. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /home/besatpower/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: views_ui. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /home/besatpower/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: views. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /home/besatpower/public_html/includes/bootstrap.inc).

در راستاي طرح هاي بهسازي محيط داخلي شرکت، از ساختمان جديد HSE بهره برداري بعمل آمد.

در آيين افتتاح ساختمان مذكور که با حضور مديريت عامل و معاونين شرکت و همزمان با تهيه و تجهيز يک دستگاه خودروي کاميون آتش نشاني همراه بود، مهندس موسوي HSE را فارغ از الزامات قانوني، داراي جايگاه بسيار ارزنده در هر يک از امور مربوط به سلامت، ايمني و محيط زيست بعنوان اصولي ترين ارکان سازمان که هم وظيفه صيانت از سرمايه انساني به لحاظ سلامت و بهداشت و هم سرمايه هاي تأسيساتي و ملي و به خصوص براي نيروگاهي مانند بعثت به جهت قرار گرفتن در مرکز جنوب شهر تهران و مجاورت با شهر دانسته و اذعان داشتند نقش HSE در حفظ محيط زيست و به خصوص تهيه و فراهم نمودن فضايي زيبا براي ابنيه و محيط داخلي نيروگاه بسيار مهم و ضروري مي باشد.
وي با تأکيد بر اينکه همه ما بايد در حفظ و صيانت، تأمين ايمني، سلامت و آراستگي محل نيروگاه بعنوان حقي بر مردم خارج از شرکت و همين طور پرسنل داخل بيش از گذشته توجه داشته باشيم، افزودند: همه ما در قبال موارد مذکور مسئوليت داريم و مادام که همه ما خود را مقيد به اجراي آنها بدانيم قطعاً نتايج مثبت و حفظ آن به نسلهاي بعد از خود نيز انتقال خواهد يافت .
شايان ذکر است که ساختمان ايمني نيروگاه فاز دوم موارد بهسازي و اصلاحات هدف گذاري شده نيروگاه ميباشد که مورد بهره برداري قرار ميگيرد و در فاز اول بهسازي که در ماه هاي قبل به بهره برداري رسيد، ساختمان آموزش، درمانگاه و آزمايشگاه شيفت مورد بهره برداري قرار گرفت.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 3. آبان 1396