افتتاح و بهره برداري از ساختمان جديد HSE

در راستاي طرح هاي بهسازي محيط داخلي شرکت، از ساختمان جديد HSE بهره برداري بعمل آمد.

در آيين افتتاح ساختمان مذكور که با حضور مديريت عامل و معاونين شرکت و همزمان با تهيه و تجهيز يک دستگاه خودروي کاميون آتش نشاني همراه بود، مهندس موسوي HSE را فارغ از الزامات قانوني، داراي جايگاه بسيار ارزنده در هر يک از امور مربوط به سلامت، ايمني و محيط زيست بعنوان اصولي ترين ارکان سازمان که هم وظيفه صيانت از سرمايه انساني به لحاظ سلامت و بهداشت و هم سرمايه هاي تأسيساتي و ملي و به خصوص براي نيروگاهي مانند بعثت به جهت قرار گرفتن در مرکز جنوب شهر تهران و مجاورت با شهر دانسته و اذعان داشتند نقش HSE در حفظ محيط زيست و به خصوص تهيه و فراهم نمودن فضايي زيبا براي ابنيه و محيط داخلي نيروگاه بسيار مهم و ضروري مي باشد.
وي با تأکيد بر اينکه همه ما بايد در حفظ و صيانت، تأمين ايمني، سلامت و آراستگي محل نيروگاه بعنوان حقي بر مردم خارج از شرکت و همين طور پرسنل داخل بيش از گذشته توجه داشته باشيم، افزودند: همه ما در قبال موارد مذکور مسئوليت داريم و مادام که همه ما خود را مقيد به اجراي آنها بدانيم قطعاً نتايج مثبت و حفظ آن به نسلهاي بعد از خود نيز انتقال خواهد يافت .
شايان ذکر است که ساختمان ايمني نيروگاه فاز دوم موارد بهسازي و اصلاحات هدف گذاري شده نيروگاه ميباشد که مورد بهره برداري قرار ميگيرد و در فاز اول بهسازي که در ماه هاي قبل به بهره برداري رسيد، ساختمان آموزش، درمانگاه و آزمايشگاه شيفت مورد بهره برداري قرار گرفت.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 3. آبان 1396