برگزاري آزمون ارتقاء بخش شغلي

آزمون ارتقاء بخش شغلي، با مشاركت و همكاري دانشگاه شريف و با حضور و شركت واجدين شرايط آزمون برگزار شد.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 3. آبان 1396