بازدید از نیروگاه برق بعثت جهت احداث نیروگاه ملی

حضور مدیران شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مدیران و کارشناسان شرکت مپنا و مهندسین مشاور شرکت قدس نیرو در شرکت مدیریت تولید برق بعثت

بازدید مدیران شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مدیران و کارشناسان شرکت مپنا و مهندسین مشاور شرکت قدس نیرو در خصوص احداث توربین ملی در شرکت مدیریت تولید برق بعثت

تبادل نظر در خصوص جانمایی و مجوزات محیط زیست که جناب مهندس شیخ رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل نیروگاه بیاناتی ابراز نمودند که انشاالله در اسرع وقت کلنگ احداث نیروگاه جدید به زمین خورده شود.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 21. مهر 1400