آزمون تغییر حالت اشتغال (تبدیل وضعیت )

برگزاری آزمون تغییر حالت اشتغال نوبت سوم در نیروگاه برق بعثت

آزمون تغییر حالت اشتغال نوبت سوم نیروهای شرکتی با حضور نمایندگان مرکز آزمون، برق حرارتی و مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق بعثت جناب آقای مهندس مسعود شیخ برگزار گردید.

تاریخ درج خبر: 
پنجشنبه, 13. خرداد 1400