حضور تیم تخصصی نیروگاه برق بعثت در نمایشگاه بین المللی اربیل عراق

حضور نیروگاه برق بعثت در نمایشگاه بین المللی اربیل / توسعه ارائه خدمات مهندسی صنعت برق در اقلیم کردستان عراق

شرکت مدیریت تولید برق بعثت به منظور ارائه دستاوردها و توانمندیهای تخصصی حوزه بهره برداری، تعمیرات و ارائه خدمات مهندسی در نمایشگاه بین المللی "ساختمان، پروژه وانرژی "اربیل عراق شرکت کرد.

در روز نخست برگزاری این رویداد بین المللی با حضور معاون سر کنسولی ایران و همچنین نماینده اقتصادی ایران در محل غرفه شرکت مدیریت تولید برق بعثت در خصوص راهکارهای مشارکت بیشتر برای فعالیتهای تخصصی بهره برداری، تعمیرات و ارائه خدمات مهندسی در اقلیم کردستان عراق رایزنی های لازم انجام شد.

نمایشگاه بین المللی "ساختمان پروژه و انرژی" اربیل، از دوم خردادماه شروع وتا نهم خردادماه با حضور شرکت های فعال این حوزه ادامه داشت.

تاریخ درج خبر: 
يكشنبه, 9. خرداد 1400