نوزهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

نوزهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران  در نمایشگاه دائمی تهران در حال برگزاری می باشد

نوزهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران  در محل دائمی نمایشگاه تهران از مورخ  9 لغایت 12 از ساعت 9 الی 17 در حال برگزاری می باشد .

تاریخ درج خبر: 
جمعه, 10. آبان 1398