کولرهاي گازي (حدود4برابر )کولر هاي آبی برق مصرف می کنند