01

لامپ هايLEDاستاندارد ،50هزار ساعت عمر مفید دارند.