خاموش کردن لامپهاي اضافی ، ساده ترین راه صرفه جویی در مصرف برق است