01

حضور نيروگاه بعثت در نهمين كنفرانس ملي نيروگاه هاي برق

مهندس مسعود شيخ، مديرعامل جديد شركت و هيئت همراه در نهمين كنفرانس ملي نيروگاه هاي برق كه به ميزباني نيروگاه شهداي پاكدشت - دماوند برگزار شد، شركت كردند.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 18. ارديبهشت 1398