بازديد دانشجويان دانشگاه الزهرا(س) از نيروگاه بعثت

طي هماهنگي به عمل آمده و به منظور آشنايي دانشجويان مهندسي مكانيك دانشگاه الزهرا(س) با اصول و مهارت هاي علمي و آموخته هاي دوران تحصيلي، بازديد مذكور در روز دوشنبه مورخ 98/2/2 برگزار گرديد.

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, 9. ارديبهشت 1398