برگزاري دوره آموزشي حفاظت گفتار

در راستاي آموزش پرسنل جهت آشنايي با ترفندهاي دشمنان، دوره آموزشي حفاظت گفتار روز دوشنبه مورخ 1397/12/20 با دعوت از استاد و با حضور پرسنل اين شركت برگزار گرديد.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 22. اسفند 1397