برگزاري بخش دوم معاينات پزشكي

بخش دوم معاينات ساليانه (تست هاي تنفس – بينايي – شنوايي – نوار قلب و معاينات پزشكي) از روز شنبه 1397/12/18 لغايت چهارشنبه 1397/12/22 به مدت پنج روز از ساعت 8:30 الي 15 در محل درمانگاه شركت برگزار گرديد.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 22. اسفند 1397