رفع نشتي و لايروبي مخزن آب

جهت تأمين آب مصرفي نيروگاه، مراحل رفع خوردگي و پوسيدگي همچنين لايروبي مخزن 5000 فوتي توسط پرسنل شركت، عملياتي و به پايان رسيد.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 8. اسفند 1397