نصب تجهيزات UPS

در راستاي ارتقاء سطح پايداري تجهيزات الكتريك و كنترل، نصب تجهيزات UPS بعمل آمد.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 8. اسفند 1397