تقدير از پرسنل ايمني و آتش نشاني و پرسنل شاخص ايمني و بهداشت كار

به مناسبت فرا رسيدن 7 مهر روز ايمني و آتش نشاني، طي مراسمي از پرسنل ايمني و آتش نشاني و افراد شاخص ايمني كه در طول سال گذشته و به صورت مستمر با رعايت بهداشت كار و استفاده از تجهيزات ايمني به عنوان يكي از اركان توسعه صنعتي پايدار در محيط كار الگويي براي ديگر همكاران بودند، در حضور معاونان، مديران و جمعي از پرسنل شركت تقدير بعمل آمد.

تاریخ درج خبر: 
سه شنبه, 17. مهر 1397