برگزاري جلسه پرسش و پاسخ

جلسه پرسش و پاسخ، با حضور مديرعامل، معاونين، مديران و كاركنان شركت روز دوشنبه مورخ 97/6/12 در نمازخانه نيروگاه برگزار و هريك از كاركنان به طرح سئوالات و تبادل نظرات خود پرداخته و مديرعامل و معاونين ايشان جهت رفع هرگونه ابهام در مسائل روزمره و جاري شركت پاسخگوي همكاران بودند. اين درحالي است كه شركت مستمر خود را موظف به پاسخگويي دانسته و روزهاي يكشنبه به عنوان ملاقات عمومي پرسنل با مديريت عامل برنامه ريزي شده است.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 11. مهر 1397