تشكيل مدرسه فوتبال جهت اوقات فراغت فرزندان همكار در ايام تابستان 1397

به گزارش دفتر روابط عمومي، مدرسه فوتبال كه در جهت اوقات فراغت فرزندان پرسنل نيروگاه در ايام تابستان و هفته اي سه جلسه آغاز به كار كرده بود، قبل از فرا رسيدن ايام محرم به كار خود پايان داد.

تاریخ درج خبر: 
شنبه, 31. شهريور 1397