مراسم توديع و معارفه سرپرست امور مكانيك

با تصميم اعضاي هيأت مديره شركت و طي حكمي از سوي مديرعامل شركت، جناب آقاي مهندس مجيد بيات به عنوان سرپرست امور مكانيك مجموعه تعميرات و نگهداري انتخاب و در پايان از خدمات سي ساله مدير سابق آن امور جناب آقاي مهندس علي ميرزايي تقدير بعمل آمد.

تاریخ درج خبر: 
يكشنبه, 20. خرداد 1397