استعلام خرید خدمات بهداری و درمانگاه
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
استعلام خرید خدمات بهداری و درمانگاه
نوع مناقصه/ مزایده:
استعلام
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
سامانه شرکت مدیریت تولید برق بعثت
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
-
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
1402/04/27
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
-
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت