اولویتهای تحقیقات

اولویتهای تحقیقاتی سال 1397

1.    مطالعه فنی و اقتصادی جایگزینی برج خنک کن تر نیروگاه با برج خشک

2.    طراحی و ساخت فیلتر گازهای خروجی دودکش نیروگاه بعثت

3.    طراحی و اجرای سیستم مشعل گرمکن(Warm Up) گازسوز جایگزین سیستم گازوییل سوز فعلی

4.    طراحی و ساخت سایلنسر مافلر جهت اژکتورها و سیفتی ولوهای نیروگاه بعثت